Visie

Wanneer iemand tijdens de seksuele ontwikkeling tot de ontdekking komt, dat hij of zij zich voelt aangetrokken tot iemand van hetzelfde geslacht, kan dat grote verwarring teweeg brengen. Iemand die worstelt met zijn of haar homoseksuele gevoelens is vaak erg eenzaam. Dit raakt je identiteit en heeft vaak grote gevolgen voor je verhouding tot God, de kerk, je ouders, je familie en je vrienden.

De Bijbel geeft duidelijk aan, dat seksuele omgang voorbehouden is aan twee personen van verschillend geslacht, binnen het huwelijk. Zo heeft God het bedoeld en wordt het ons in Genesis over de schepping van de mens meegedeeld. Dit Bijbelse gegeven leidt meestal tot grote spanning bij iemand met homoseksuele gevoelens. Ook ouders en familieleden worden hierbij betrokken. Als er sprake is van een homoseksuele relatie stelt dat de ouders en familieleden vaak voor de vraag hoe ze daarmee om moeten gaan.

Doel

Mensen met homoseksuele gevoelens voelen zich meestal erg eenzaam, omdat ze met niemand kunnen spreken over het geheim dat ze met zich mee dragen. Ze voelen zich overal buiten staan, omdat ze merken dat hun seksuele ontwikkeling zich anders voltrekt dan bij hun leeftijdgenoten.
De werkgroep is opgericht door en voor mensen die met homoseksualiteit te maken hebben binnen het gezin of de familie. De leden van de werkgroep weten uit ervaring wat er kan worden afgetobd. Zij willen er zijn voor allen die onze visie en doelstelling onderschrijven en met deze problematiek te maken hebben. Vanuit de Bijbelse notie, dat wanneer één lid lijdt alle leden lijden, willen we zoeken naar mogelijkheden voor een liefdevolle omgang met onze anders geaarde naaste. Vanwege de gevoeligheid en beladenheid van dit onderwerp wordt omgang vaak vermeden of wordt er het zwijgen toe gedaan. In 1 Korinthe 12 staat echter o.a. dat de christelijke gemeente als een warme gemeenschap moet zijn, waarin lief en leed met elkaar gedeeld mogen worden. Wat is het belangrijk dat de anders geaarde familieleden of gemeenteleden met hun specifieke zorgen en moeiten mogen weten dat ze ook behoren tot de christelijke gemeente. We proberen het een en ander vorm te geven door:

  • Het beleggen van regionale bijeenkomsten, waar ouders, kinderen, familie en betrokkenen terecht kunnen voor een luisterend oor en begrip voor hun probleem.
  • Het beleggen van een jaarlijkse landelijke bijeenkomst waarin toerusting rondom de bovengenoemde thematiek centraal staat.
  • Een mogelijkheid bieden aan mensen die met homoseksualiteit worstelen voor een vertrouwelijk gesprek met een van de werkgroepleden.

Ontstaan homofilie

De gebrokenheid van de schepping is een gevolg van de zonde. De zondeval is de oorzaak van alle disharmonie. Ook homoseksualiteit valt daaronder. Deskundigen zijn het er nog steeds niet over eens hoe homoseksualiteit ontstaat. De een meent dat het aangeboren is; een ander denkt dat het te maken heeft met opvoeding en omgevingsfactoren. De meeste deskundigen denken dat het een combinatie van deze twee opvattingen is. Bij aanleg spelen lichamelijke factoren en karaktereigenschappen mee. Milieufactoren die een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld scheefgroei in de relatie ouder – kind, moeizame aansluiting met leeftijdsgenoten, gepest worden om meisjes- of jongensachtig gedrag of seksueel misbruik. Omdat er geen eenduidige mening over bestaat, doen we hierover liever geen uitspraak. In dit verband wijzen we ook op de door Kinsey opgestelde schaalverdeling van de seksuele gerichtheid. Aan het ene uiterste van de schaal bevinden zich mensen die honderd procent heteroseksueel zijn en aan het andere uiterste mensen die honderd procent homoseksueel zijn. Volgens zijn opvatting bevinden de meeste mensen zich ergens tussen de twee uitersten. In bepaalde gevallen kan dit uitzicht bieden.

Perspectief

In de Heidelberger Catechismus leren we bij de uitleg van het derde gebod, dat er geen groter zonde is waarover God Zich meer vertoornt, dan het misbruik van Zijn Naam. We mogen homoseksuele praxis daarom niet benoemen als groter zonde dan andere zonden, maar moeten deze wel op grond van de Bijbel afwijzen. We willen in dit verband ook wijzen op de rijkdom van Gods genade: Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Vanuit Gods Woord weten we dat de weg van een christen een weg is van zelfverloochening. Leven als christen is leven van genade en strijden tegen zondige begeerten. Jezus woorden: “Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij”, gelden alle christenen. Dus ook de christelijke homoseksuele medemens. Dat is dus een weg achter Hem, de grote Kruisdrager, aan. De diepste en rijkste relatie is een relatie met God onze Schepper en die is mogelijk gemaakt door het verzoenend en plaatsbekledend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus.

 

Mensen met een andere geaardheid